آدرس: مشهد • بلوار معلم • حدفاصل چهارراه دانش‌آموز و دانش‌آموز ۲۰ • پلاک ۱۹۸ • طبقه اول

• سازمان آگهی‌ها
۰۵۱۳۸۴۷۷۷۷۳
۰۵۱۳۸۳۷۷۷۷۴
۰۹۱۵۲۰۰۶۶۲۲
• تلفکس (۱۰ خط)
۰۵۱۳۸۴۲۱۶۲۰
۰۵۱۳۸۴۰۰۷۳۴
۰۵۱۳۸۴۱۵۹۲۲

• پست الکترونیکی

info@araphic.ir
araphic.apa@gmail.com
• ارتباط با مدیرعامل
۰۹۱۵۵۱۴۹۴۷۱
• پست الکترونیکی

imankamali_araph@yahoo.com